Cesta od rozhodnutí po realizaci

1. Stavební úřadv

Před rozhodnutím o typu rodinného domu je nutná konzultace s příslušným stavebním úřadem o podmínkách stavby s ohledem na dané území (tvar a výška domu, sklon střechy, odstup od komunikace atd.). Zároveň je nutné i zjištění možností připojení domu k inženýrským sítím a souhlasy všech dotčených orgánů a sousedů.

2. Cenová nabídka a výběr domu

Prostřednictvím obchodního zástupců společnosti Natura Space si klient vybere typ dřevostavby  a variantu vnitřní dispozice rodinného domu. S obchodním zástupcem zároveň provede specifikaci vybavení domu, termín a rozsah dodávky, včetně stanovení nabídkové ceny s dopravou a DPH.

3. Financování

Financování rodinných domů od společnosti Natura Space je možné zajistit formou hypotečního úvěru prostřednictvím makléře společnosti.

4. Smlouva o dílo

Po konzultaci se stavebním úřadem, specifikaci rozsahu dodávky a odsouhlasení konečné ceny domu uzavře klient smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ dřevostavby, termín zhotovení a předání připojovací šachty, termín realizace, specifikace rozsahu dodávky a cena včetně dopravy a DPH.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o dílo je zahájena práce na projektové dokumentaci domu. Klient obdrží pět vyhotovení projektové dokumentace vybraného typu domu v rozsahu ke stavebnímu povolení.

6. Projekt spodní stavby a inženýrských sítí

Na základě odsouhlaseného konečného půdorysu domu je zpracována dokumentace osazení domu na pozemku. To je vypracování koordinační situace osazení domu do terénu, včetně napojení na přípojky inženýrských sítí a zpevněných ploch. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. Pro tuto činnost je nutná spoluúčast klienta s ohledem na doložení vstupních podkladů a projednání podmínek s úřady. Toto bude i zohledněno v termínech předání vyhotovené dokumentace zahájení realizace stavby. Klient si tyto služby může objednat od naší společnosti

7. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

8. Připojovací šachta domu

Po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci klient zajistí zhotovení přípojné šachty domu s veškerými potřebnými přípojkami inženýrských sítí.

9.   Převzetí staveniště a připojovací šachty domu

Převzetí připojovací šachty domu a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník firmy na základě výzvy podané klientem.

12. Zahájení montáže

Firma Natura Space zahájí montáž rodinného domu na pozemku objednatele do 30 dnů od převzetí staveniště a připojovací šachty. Montáž trvá v závislosti na velikosti domu od 90 do 120 pracovních dnů.

13. Předání domu

Po dokončení montáže domu předává zhotovitel dřevostavbu objednavateli.

14. Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Společnost Natura Space  předá klientovi podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.

 

Co má vliv na cenu stavby:

  • stavební pozemek  přístup, rovinatost terénu, kvalita podloží
  • stavební systém – plošná panelová prefabrikace, prostorová prefabrikace, letmá montáž
  • energetická třída rodinného domu – nízkoenergetická, téměř nulová, pasivní
  • velikost domu – tvar domu a střechy, otevřený prostor, počet koupelen a dalších místností
  • stupeň dokončení stavby – hrubá stavba, stavba na dokončení, stavba na klíč
  • vybavenost stavby – obkladové materiály, terasa, žaluzie, rolety, komín, větrání s rekuperací, tepelné čerpadlo, systém vytápění a chlazení, rozsah instalací a cena jednotlivých prvků vybavení interieru